Kindcentrum Kornalijn

In ons integraal kindcentrum aan de Emmastraat in Meppel bieden we geloofwaardig onderwijs & christelijke kinderopvang onder één dak. Dagelijks ontmoeten ongeveer 170 kinderen van 3 maanden tot 13 jaar elkaar hier om samen te spelen, samen te ontdekken en samen te leren.
Wij staan voor geloofwaardig onderwijs. Dat betekent dat we ons geloof verbinden aan goed onderwijs geven.
Wij willen kinderen aan de hand nemen en voorleven hoe je kunt groeien in een persoonlijke relatie met God, met elkaar en met de omgeving.

Wij geloven in goed onderwijs. Daarom blijven onze leerkrachten zich voortdurend ontwikkelen om het beste van zichzelf te geven.

Wij zien het als onze eerste opdracht om leerlingen de basis mee te geven: kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen, taal, spelling, wereldoriëntatie, natuur & techniek. Daarnaast willen we onze leerlingen uitnodigen, steunen en stimuleren om hun eigenheid te ontdekken, datgene wat hen uniek maakt, waarin zij aan anderen mogen laten zien wie God is. Dit doen we onder andere door in het middagprogramma veel ruimte te bieden voor persoonlijke keuzes van kinderen in de verdieping van het thema. Onze methode 4xWijzer geeft je als kind diverse mogelijkheden om op jouw eigen manier kennis te verzamelen, je scope te verbreden en antwoorden op je eigen leervragen te onderzoeken.

Ons onderwijs is actueel en uitdagend. In de onderbouw worden ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden op basis van leerlijnen. In de midden- en bovenbouw maken we gebruik van moderne methodes ondersteund door gebruik van Chromebooks. We werken groepsdoorbrekend aan thematisch onderwijs door het aanbieden van betekenisvolle activiteiten die dichtbij de leef- en denkwereld van kinderen liggen. Wij stimuleren creativiteit. Kinderen worden uitgenodigd om eigen keuzes te maken. Vanaf groep 3 formuleren kinderen zelf leerdoelen en leren hoe ze hun eigen onderzoeksproces vorm kunnen geven, alleen of samen met andere kinderen.

We verantwoorden ons graag over de kwaliteit van ons onderwijs. Tweemaal per jaar doen we dat intern door in het team onze groepsresultaten aan elkaar te presenteren. We evalueren de doelen die we ons gesteld hebben en bespreken voorbeelden van ‘good practice’. Onze externe verantwoording vindt o.a. plaats in de IKC ouderraad: we bespreken de school- en groepsresultaten en evalueren onze plannen. Hiervan wordt verslag gedaan aan alle ouders via een bericht op Parro.
Op deze manier blijven we zelf ook voortdurend leren.

Contact

Kindcentrum Kornalijn
Emmastraat 43, Meppel